นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet

Ku ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ เก็บรวบรวม

นโยบายความเป็นส่วนตัว Kubet อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากท่านโดยตรงหรือจากแหล่งอื่น เช่น ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านสมัครสมาชิกกับ Ku ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านติดต่อกับ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมหรือโปรโมชั่นของ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของข้อมูลที่ท่านให้ไว้เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีการใช้งาน เช่น หมายเลขบัญชีผู้ใช้ รหัสผ่าน ข้อมูลการเข้าสู่ระบบ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเดิมพัน เช่น รายการเดิมพัน จำนวนเงินเดิมพัน ผลลัพธ์การเดิมพัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการอื่นๆ เช่น ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • เพื่อให้บริการแก่ท่าน เช่น การให้บริการเดิมพัน การให้บริการฝากและถอนเงิน
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ
 • เพื่อให้บริการลูกค้าและตอบข้อซักถามของท่าน
 • เพื่อดำเนินการตามคำขอของท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัว อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวอาจตั้งอยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นในกรณีดังต่อไปนี้

 • ผู้ให้บริการภายนอก เช่น บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ บริษัทผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน บริษัทผู้ให้บริการด้านการตลาด
 • หน่วยงานของรัฐ เช่น หน่วยงานด้านภาษี หน่วยงานด้านความมั่นคง

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้โดยติดต่อ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการสูญหาย การเข้าถึง การทำลาย การแก้ไข และการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

อาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้เป็นครั้งคราว โดยจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผ่านช่องทางที่ พิจารณาเห็นสมควร หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ สามารถติดต่อ ผ่านช่องทางที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้